Valmennukset

Työhyvinvointi ja vuorovaikutus

Vuorovaikutuksen laadulla on suora yhteys organisaation työhyvinvointiin. Usein työhyvinvointi nähdään työergonomiana tai fyysisenä hyvinvointina, mutta työhyvinvoinnin perusta on toimiva vuorovaikutus. Vuorovaikutusvalmennus on paras tapa ehkäistä organisaation konflikteja ja lisätä tyytyväisyyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta.

Esimiehen vuorovaikutusosaaminen

Esimiehen vuorovaikutusosaaminen on avainasemassa kaikissa työyhteisöissä. Valmennuksessa esimiehet saavat uusia näkökulmia vaativiin vuorovaikutustilanteisiin, keinoja vaikuttamiseen sekä valmiuksia kohdata haastavat tilanteet ja erilaiset ihmiset. Esimiehet oppivat strategisen viestinnän mentaalisen työkalun käytön, jonka avulla omaa viestintäosaamista voi jatkossa kehittää suunnitelmallisesti. Valmennus auttaa esimiehiä toimimaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti vaativissa vuorovaikutustilanteissa.

Esiintyminen

Esiintymistaidon ABC:
Esiintymistaito on opittavissa olevaa vuorovaikutusosaamista, joka ei vaadi erityisiä ominaisuuksia vaan kaikki voivat oppia persoonallisiksi ja vaikuttaviksi esiintyjiksi. Valmennuksessa tarkastellaan asiasisällön rakentamista, esiintymistilanteen sanatonta viestintää, puhujasta syntyvien mielikuvien hallintaa ja annetaan vinkit jännityksen hallintaan. Valmennus opettaa, miten esiintymistaitoa voi jatkossa tehokkaasti kehittää.

Kokeneiden esiintyjien korkeanpaikan leiri
Kokeneiden esiintyjien valmennuksessa pyritään hiomaan vaikuttamistaidot huippuunsa menettämättä persoonallista otetta esiintymiseen. Valmennus antaa uusia ideoita puhe-esityksen rakentamiseen, sanattoman viestinnän vaikuttavuuden lisäämiseen ja vuorovaikutuksen kasvattamiseen puhujan ja yleisön välillä.

Poliittinen vaikuttaminen
Hyvä esiintymistaito on yksi tärkeimmistä politiikassa menestymisen edellytyksistä. Imagon rakentaminen ja itsestä syntyvien mielikuvien hallinta ovat poliitikolle ensisijaisen tärkeitä taitoja. Samoin vaikuttavan sanoman rakentaminen sekä vakuuttavan sanattoman viestinnän hallinta.
Valmennus keskittyy esiintymis- ja vaikuttamistaitoon poliittisessa ympäristössä sekä hioo poliittisten vaikuttajien vuorovaikutusosaamista huippuunsa menettämättä persoonallista otetta. Valmennus kehittää myös polittisen puheen rakentamistaitoja.

Esiintymisvalmennus mittatilaustyönä
Rakennamme jokaisen esiintymisvalmennuksemme asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Valmennus voi sisältää mm. puheen rakentamista, argumentointia, nopeisiin tilanteisiin reagointia esiintymistilanteessa, äänenkäytön teoriaa ja harjoituksia, sanattoman viestinnän harjoituksia, imagon rakentamista, jännityksen hallintaa ja vuorovaikutteisuuden luomista kuulijoiden kanssa.

Valmennus on taatusti vaikuttava oppimiskokemus itsestä ja omista vaikuttamistaidoista.

Tehokkaan tiimin vuorovaikutus

Tiimit rakentuvat ja kehittyvät vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa tiimin tehokkuuteen, lopputuloksen laatuun sekä tiimiläisten tyytyväisyyteen. Tiimien vuorovaikutusta kannattaa huoltaa säännöllisesti kuin auton moottoria. Lisätä öljyä, kiristää muttereita ja vaihtaa kuluneita osia. Valmennus auttaa tiimiä keskustelemaan tiimin toiminnasta, poistamaan yhteistyön esteitä ja auttaa kehittämään sen toimintaa tehokkaammaksi. Tämä valmennus auttaa selvittämään tiimityön karikot, selkiyttää tiimiläisten rooleja, eheyttää tiimi-identiteettiä ja tuo uutta intoa yhteiseen tekemiseen.

Kouluttajavalmennus

Kouluttajana kehittyminen on elinikäinen prosessi. Vuorovaikutusvalmennuksen avulla osaaminen toimia vakuuttavana ja vaikuttavana kouluttajana sekä ryhmänohjaajana kehittyy. Valmennus auttaa kouluttajia tiedostamaan ja tunnistamaan omaa koulutustyyliään. Valmennus vahvistaa kouluttajien vuorovaikutusosaamista, antaa valmiuksia toimia erilaisten koulutusryhmien kanssa, uusia ideoita suunnitella koulutuksia sekä erilaisia koulutusmenetelmiä.
Asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja tavoitteiden pohjalta sekä ryhmän koko ja valmennuksen kesto huomioiden valmennus muotoutuu seuraavien teemojen ympärille:

Kouluttajana kehittyminen
Millainen on hyvä kouluttaja?
Noviisista ekspertiksi
Kouluttajan reflektiivisyys kouluttajana kehittymisessä.

Miten rakennetaan vaikuttava koulutus?
Koulutuksen suunnittelun vaiheet
Koulutussisällön rakentaminen, periaatteita joiden avulla voidaan jäsentää koulutuksen koulutussisältöjä
Erilaiset koulutusmenetelmät, miten valita/suunnitella sopivat harjoitukset, jotka tukevat oppimista

Osallistujien koulutusnäyte ja henkilökohtainen palaute
Osallistujat valmistavat etukäteen lyhyen koulutustuokion, joka pidetään ryhmälle
Koulutustuokioista jokainen saa muilta osallistujilta ja valmentajalta palautetta kouluttajana toimimisestaan

LIsätietoa valmennuksistamme:

    Share this Post

    Neuvottelutaito

    Neuvottelu on yksi työelämän vaativimmista vuorovaikutustilanteista. Neuvottelutavoitteiden saavuttaminen vaatii vuorovaikutusosaamista. Neuvottelutaidon valmennus antaa erilaisia näkökulmia lähestyä neuvotteluprosessia, vaikuttamista, hyvän neuvottelusuhteen luomista, erilaisten neuvottelutyylien ymmärtämistä ja vallankäyttöä. Vuorovaikutustaitojen näkökulmasta koulutus syventyy vaikuttavaan sanattomaan viestintään, luottamuksen rakentamiseen, kuuntelemiseen ja havainnointiin sekä vaikuttavan sanoman rakentamiseen.

    Valmennus avaa uusia näkökulmia neuvotteluun, antaa työkaluja vaikuttamiseen sekä valmiuksia kohdata haastavat tilanteet ja erilaiset ihmiset. Valmennuksen jälkeen osallistuja tunnistaa erilaiset neuvottelustrategiat ja -taktiikat. Neuvottelutaidon valmennus kehittää osallistujien käsitystä itsestään neuvottelijana sekä heidän sanattoman viestinnän ja sanoman rakentamisen taitoja vaikuttamisen näkökulmasta.